Certificate
SR EN ISO 9001/ 2015
Certificate
SR EN ISO 14001/ 2005
Certificate
SR OHSAS 18001/ 2008
Devino client/furnizor

Maistru

Maistrul se ocupă în principal cu planificarea și raportarea activității de la punctul de lucru, organizarea condițiilor de desfășurare a activității formațiilor de lucru, supravegherea activităților de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse materiale, coordonarea formării profesionale și gestionării performanțelor echipei, coordonarea aplicării prevederilor legale referitoare la SSM și în domeniul situațiilor de urgență, coordonarea aplicării normelor de protecție a mediului, coordonarea asigurării calității lucrărilor executate, coordonarea întreținerii echipamentelor de lucru etc.

 

Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului:
– Răspunde de organizarea și desfășurarea activității de producție la punctul de lucru repartizat de societate, în deplină securitate și pentru realizarea integrală a măsurilor de bună funcționare, exploatare și întreținere a utilajelor și mașinilor încredințate, fiind organizatorul și conducătorul nemijlocit al acestui punct de lucru.
– Răspunde de realizarea lucrărilor de construcții montaj sau după caz, de instalații, izolații, reparații repartizate de conducerea societății.
– Organizează punctul de lucru, repartizează lucrările pe formații sau echipe, supraveghează execuția lucrărilor pe tot timpul programului de lucru.
– Ia măsuri de îndeplinire și realizare a normelor de lucru și ține evidența lor în vederea executării lucrărilor încredințate echipelor.
– Răspunde de luarea măsurilor de evitare a întreruperilor, stagnărilor și reducerea timpului neproductiv.
– Ține evidența timpului lucrat de fiecare echipă sau muncitor prin pontaje zilnice.
– Răspunde de încadrarea în normele de consum de materii și materiale, combustibili și energie electrică pentru lucrările ce le execută cât și de buna gospodărire a tuturor bunurilor ce le gestionează.
– Răspunde de respectarea tehnologiilor de execuție și a instrucțiunilor de exploatare și întreținere a mijloacelor de mică și medie mecanizare.
– Întocmește măsurătorile la sfârșitul lunii calendaristice și situațiile de lucrări împreună cu șeful compartimentului tehnic.

– Răspunde de introducerea și aplicarea metodelor celor mai noi, eficiente și productive în compartimentul pe care-l conduce.
– Zilnic trebuie executate cantitățile de lucrări conform graficelor sau comenzilor clienților până la onorarea acestora.
– Asigură exploatarea, intreținerea și repararea uneltelor și utilajelor cu care este dotat compartimentul pe care îl conduce în scopul folosirii întregii capacități de muncă a salariaților.
– Asigură pornirea și exploatarea utilajelor și a instalațiilor de către persoane bine instruite și pregătite profesional în scopul folosirii acestora.
– Ia măsuri de instruire, insușire, cunoaștere și aplicare a tuturor normelor de tehnică și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor în vederea evitării producerii de accidente sau îmbolnăviri profesionale.

– Pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de producție din punct de vedere calitativ, asigură punctul de lucru cu desene, fișe tehnice și alte documente în scopul evitării neconformităților.
– Din punct de vedere calitativ trebuie să cunoască și să aplice toate procedeele din sistemul de asigurare al calității. În acest sens va avea o stransă colaborare cu reprezentantul pentru asigurarea calității din cadrul societății.
– Trebuie să ia măsuri de remediere a neconformităților constatate de către beneficiar, de către conducerea societății și de către inspectori din afara organizației, în conformitate cu procedurile de sistem, împreună cu responsabiliul pentru asigurarea calității și întocmirea tuturor documentelor prevăzute în standardul calității.
– Răspunde de asigurarea calității produselor și lucrărilor executate de echipele de lucru din subordinea sa.

 

Munca se desfășoară în hala de prelucrări/turnătorie.

 

Specificațiile postului:

 

  1. Nivelul de studii: studii medii de specialitate/studii postliceale
  2. Calificare necesară: standarde de calitate, tehnice în domeniu
  3. Competențele postului:

– Promptitudine în rezolvarea cerințelor clienților;
– Tact, precizie, acuratețe în rezolvarea sarcinilor ce-i revin;
– Corectitudine, perseverență, sociabilitate;
– Spirit de inițiativă, creativitate, simț de răspundere;
– Temperament echilibrat;
– Sistem eficient de relaționare;
– Mobilitate.

About the author